Tüzük

TÜZÜK
(12.12.2004 tarihinde yapılan 1. Genel Kurul`da onaylandı.)  

Madde 1

Dernek  Allmende Alternatif Göçmen Politikaları ve Kültürevi (Haus alternativer Migrationspolitik und Kultur) adını taşır, yeri Berlin`dedir ve bu şehirde çalışmalarını yürütür.

Madde 2  

AMAÇ VE İLKELER

a) Türkiye kökenli Almanyalıların ve Göçmenlerin başta sosyal, siyasal, kültürel olmak üzere, her türlü sorunları ile ilgilenir ve bunlara yönelik çözüm önerileri üretir.

b) Göcmenlerin sosyal, ekonomik, politik sorunlarına, yaşananlara karşı duyarlı olmaları için çalışır ve onların yaratılıcılıklarını, yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendi kendilerini yönetme alışkanlığı kazanmaları için yönlendirici olur.

c)  Berlin`de  farklılıklara rağmen birlikte yaşama ve iş yapma anlayışını benimseyen en geniş demokrat, ilerici kişilerle buluşmayı, birlikte hareket etmeyi hedefler. Onların zamanlarını en iyi bir biçimde değerlendirecekleri bir buluşma yeri olma işlevini yerine getirir.

d)  Başta göçmenlik sorunları, ırkçılık, Almanya ve dünyada yaşanan politik, toplumsal ve kültürel sorunlar olmak üzere, bizleri ilgilendiren her konuda birlikte düşünce üretmek ve alternatif politiklar oluşturmak için çalışır. Üyelerinin ortak üretilen bu politikalar ve talepler doğrultusunda tavır almaları, çalışmalar ve etkinlikler yapmaları için öneriler yapar.

e)  Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşim, kaynaşma ve gelişim içerisinde birarada yaşamaları anlayışının yaygınlaşmasını temel alır.

f)  Üyeleri arasında her düzeyde güçlü bir dayanışma, dostluk ve yardımlaşma ilişkisinin kurulmasını sağlar.

g)  Sosyal, hukuksal ve demokratik haklar konusunda bilgilendirmeye ve aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapar.

h )  Dil, din, ırk, mezhep, yaş ve cinsiyet ayırımı yapmaz. Bütün ırkçı, faşist, gerici ve cinsiyetci anlayış ve uygulamalara karşı tavır alır, mücadele eder. Tüm toplumsal kesimler arasında önyargıların kırılması ve   hoşgörünün yaygınlaşması için çabalar.

i)  Siyasal, kültürel, eğitsel, sosyal, sanatsal ve sportif çalışmaların dernek bünyesinde yanyana yürütülmesi için ortam ve olanaklar oluşturur.

j)  Dernek iç işleyisinde ve yaşamında demokrasi esastır ve giderek doğrudan demokrasinin hayat bulmasını hedefler.Üyelerinin her düzeyde denetim ve katılımına açık bir işleyişe sahiptir. Farklılıkları bir zenginlik olarak görür. Farklı düşüncelerin, görüşlerin harmanlanacağı ve uyum içerisinde çalışacakları bir zemin olmayı hedefler.

k)  Dernekte tüm çalışmalar tam bir açıklık içerisinde yürütülür. Tüm üyelerin dernek çalışmaları ile ilgili olarak sürekli, zamanında ve yeterli bir biçimde bilgilenme ve bilgiye engelsiz ulaşabilme  hakları vardır. Derneğin organları bunları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

l)  Göçmenlerin ve Türkiye kökenli Almanyalıların Berlin `de her düzeyde toplumsal ve siyasal yaşama katılabılmelerinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için çalışır. Onların her alanda eşit haklara sahip olmaları ve toplumsal, siyasal, kültürel yapının bizlerin de istemleri, ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak, demokrtikleşmesi için mücadele eder.

m)  Bütün yaşam alanlarında dayanışmacı, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir politik kültürün ve anlayışın yaratılması ve yaygınlaşması için çalışır.

n)  Gençlerin ve çocukların eğitim ve öğretim sorunlarıyla yakından ilgilenir. Ayrıca dernek farklı nesiller arasında bir köprü olmayı da hedefler.

o )  Gençlerin ihtiyaclarını, taleplerini ve sorunlarını dikkate alır. Onların kendilerini ilgilendiren her konuda söz ve karar hakkına sahip olmalarını savunur. Dernekte her alanda kendilerini özgürce ifade etmeleri ve aktif olmaları için çabalar.

p)  Derneğimiz , Berlin `de eşitlik ve özgürlük temelinde birarada yaşamı savunan tüm demokratik kuruluşlarla birlikte çalışmalar, etkinliklar yapmak ve ortak amaçlar için azami bir çaba sarfeder.

q)  Türkiye ve dünyanın diğer tüm ülkelerindeki yaşananlara ve olaylara karşı da duyarlı olmaya çalışır ve ilerici, demokratik gelişmelerle olanaklar ölçüsünde dayanışma faaliyetleri de yürütür.

r)  Derneğimiz, hiç bir siyasi grubun veya partinin uzantısı değildir. Bu anlamda bağımsız bir hatta ve anlayışa sahiptir.

Madde 3

ÜYELİK VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)  Derneğin amaçlarını, ilkelerini, tüzüğünü benimseyen ve gereklerini yerine getiren, ödentisini her ay düzenli olarak ödemeyi üstlenen 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel başvuru yoluyla derneğe üye olabilir.

b )  Üyelik başvurusu Koordinasyon`na yapılır. Koordinasyon başvuruyu irdeleyerek, kabul veya red eder. Ya da gerekli gördüğünde başvurana gözlemci üye statüsü tanıyabilir ve bunun gerekçesini kararında bildirmek zorundadır. Gözlemci üyenin oy hakkı yoktur. Gözlemci üyelik statüsü en fazla üç aydır. Koordinasyon bu süreyi kısaltabilir. Karar üyelik için başvuran kisiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddedilen kisi yeniden üyelik için Plenum`a basvurabilir.

c )  Üyelikten  ayrılmak isteyen her üye Koordinasyon`a durumunu yazılı olarak bildirir ve üyeliği düşer. Koordinasyon`da Plenum`u bilgilendirir.

d)  Derneğin amaçlarına, tüzüğüne aykırı hareket edenlerin ve ödentilerini 3 ay ödemeyenlerin üyelikleri Koordinasyon ve Plenum kararıyla askıya alınır. Karar ilgili kişiye yazılı olarak Koordinasyon tarafından iletilir. Üyeliği askıya alınan kişiye mutlaka kendini savunma hakkı verilir. Üyeliğin devam edip etmeyeceği Plenum`da görüşülür ve son karar verilir. Üyeliği askıya alınmışların karar ve oy hakları yoktur.

e )  Üyeler derneğin amaçları, tüzüğü ve Genel Kurul`da alınan kararlar doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

f )  Her üye hak ve yükümlülükler açısından eşit bir konuma sahiptir. Yine her üyenin esit söz   ve karar hakkı vardır.

g)  Üyelik ödentisinin asgari miktarını Genel Kurul saptar. Üyelerin üçte ikisinin başvurusu ile asgari ödenti miktarı Plenum tarafından değiştirilebilinir. Ödenti mümkünse ilk tercih olarak, banka üzerinde yapılır .

Madde 4

İÇ İŞLEYİŞ VE ORGANLAR

•  Genel Kurul

•  Koordinasyon

•  Plenum

•  Çalışma Grupları

Madde 5

GENEL KURUL

a)  Genel Kurul derneğin en üst organıdır. Koordinasyon`u seçer, derneğin bir yıllık çalışma programını oluştururur, Koordinasyon`nun çalışmalarına bağlayıcı kararlarla yön verir, tüzükte gerekli gördüğü değişiklikleri yapar, yıllık genel ve mali raporları görüşür ve karara bağlar.

b)  Derneğin kayıtlı üyelerinin katılımıyla oluşur ve olağan olarak yılda bir toplanır.

c)  Genel Kurul toplantılarının yeri, tarihi ve gündemi Koordinasyon tarafından tesbit edilerek, üyelere dört hafta önceden yazılı olarak bildirilir.

d)  Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğunun (yarıdan bir fazlasının) hazır bulunması halinde açılır. Eğer salt çoğunluk sağlanamazsa toplantı en erken üç, en geç de dört hafta sonraya ertelenir. Ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaksızın, üye sayısının üçte birinin katılımıyla yapılır.

e)  Genel Kurulu`un hemen başında Divan seçilir. Divan Genel Kurulu`u açar, toplantıda kolaylaştırıcı işlevini yerine getiririr ve tutanak tutar.

f)  Genel Kurul dernek üyelerinin dörtte birinin yazılı isteği ile olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurul`un işleyişi Genel Kurul`unkiyle aynıdır.

g)  Genel Kurul`da yalnız üyeler oy kullanabilirler. Seçimler açık oy ve açık sayımla yapılır. Bir üyenin itirazı halinde oylama gizli yapılır. Alınacak kararlar ve atılacak adımlar üzerine mutlaka yeterli tartışma yapılır. İknaya dayalı tartışmanın ardından oylamaya geçilir. Kararlar Genel Kurul`a katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliği durumunda karar kabul edilmemiş sayılır.

h )  Genel Kurul tutanağı Divan tarafından hemen toplantı sonrasında imzalanır. İsteyen her üyeye tutanağın bir kopyası verilebilir.

Madde 6

KOORDİNASYON

a )  Derneğin yürütme ve koordine organıdır. Derneğin çalışmalarını amaçlara, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütür. Her Genel Kurul Koordinasyon üye sayısını, en az 5 olmak üzere, yeniden belirler.

b )  Koordinasyon üyeleri Genel Kurul ve Plenum`a karşı sorumludurlar.

c)  Koordinasyon bir yil için açık oy ve açık sayımla seçilir. Bir kişinin itiraz etmesi durumunda oylama gizli yapılır. Koordinasyon`a adaylık bireysel başvuruyla olur. Koordinasyon kullanılan oylardan, en çok oyu alan kişiler arasından oluşur. Seçilen kişinin mutlaka onayı alınır.

d)  Koordinasyon`da bir üye arka arkaya iki defadan fazla görev alamaz.

e)  Koordinasyon en az % 40 kadın üyeden oluşur. Eşit oy alınması halinde kadın aday secilmiş sayılır. Yedek üyelerden bir kadının ayrılması durumunda, oy dağılımı listesi sıralaması baz alınarak,  yeniden  bir kadın yedek üye olur.

f)  Koordinasyon seçildikten en geç bir hafta sonra kendi içerisinde görev bölümüne gider ve bunu üyelerine duyurur.

g)  Dernek üye sayısının dörtte birinin istemi ile bir Koordinasyon üyesi görevinden geri çağırılabilir. Bu durumda Koordinasyon ilgili Koordinasyon üyesinin üyeliğini askıya alır ve gerekli imza listesi eline ulaştığı tarihten itibaren en geç iki hafta zarfında Genel Kurul`u olağanüstü toplantıya çağırır. Bu Olağanüstü Genel Kurul tek gündemle toplanır, istemi değerlendirir ve ilgili Koordinasyon üyesine savunma hakkı da tanıyarak, sorunu çözer.

h)  Derneği dışa veya kamu oyuna karşı kendi içerisinde yada dernek üyeleri arasında belirlediği sözcüleri aracılığıyla temsil eder.

i)  Kararlarını Koordinasyon üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunmasıyla alır.

j)  Dernek üyeleri ve Çalışma Grupları arasında eşgüdümü sağlar.

k)  Koordinasyon toplantıları önceden üyelere duyurulur ve tüm üyelere açık olarak yapılır. Üyeler söz hakkına sahiptirler, ancak karar alma hakları yoktur.

l)  Üyelik başvurularını işleme kor ve karar verir

m)  Üye kayıt defterini, gelir-gider hesaplarını, mal varlığı defterini vs. tutar. Dernek hesapları günlük işlenir. Her üye, derneğin açık olduğu saatlerde ve bir Koordinasyon üyesinin hazır bulunması koşuluyla, hesapları gözden geçirebilir, belirsiz veya çelişik gördüğü noktaları not edebilir.

Madde 7

PLENUM

a)  Genel Kurul`dan sonra en üst karar organdır.

b)  Ayda bir periyodik olarak dernek üyelerinin, dostlarının, Çalışma Grubu temsilcilerinin  ve Koordinasyon üyelerinin salt coğunluğuyla toplanır. Derneğe üye olmayan, ancak ilgi duyan insanların Plenum`da söz hakları vardır, fakat oy ve karar hakına sahip değillerdir.

c )  Plenum`da Çalışma Grupları`nın, Koordinasyon`nun, üyelerin ve dostların önerileri tartışılır. Üyeler arasındaki sorunlar, derneğin sorunları, güncel konular, politik konular, değişik konulara ilişkin alınması gereken tavırlar, aylık çalışma programı görüşülür ve karara bağlanır. Plenum üyelerin doğrudan katılımına açık ve kolektif, katılımcı bir ortamın oluşturulmasını sağlayan bir organdır.

d)  Plenum`da kararlar, mümkün olduğunca, oylamaya gereksinim duyulmayacak bir şekilde, tartışma ve ikna süreci işletilerek alınır. Bu süreç sonuç vermez ise kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Alınan kararlar konusunda Koordinasyon ve üyeler en kısa sürede bilgilendirilir.

Madde 8

ÇALIŞMA GRUPLARI

a)  Dernek Çalışma Grupları üzerinden şekillenir. Çalışma Grupları derneğin çeşitli konular ve alanlardaki çalışmalarına katılmak ve yürütmek isteyenler tarafından oluşturulur. Her isteyen kişi istediği konuda, ilgili insanlarla birlikte Koordinasyon ve Plenum`un onayını alarak, bir Çalışma Grubu oluşturabilir. Çalışma Grupları`na katılmak için üyelik koşulu aranmaz.

b)  Çalışma Grupları çalışma programlarını ve bütçelerini kendileri hazırlarlar. Genel bütçeden kaynak ve genel bütçeye yapacakları katkıları belirlerler.

c )  Her Çalışma Grubu Koordinasyon ve Plenum`u sürekli bilgilendirir ve tüzüğe uymak koşuluyla özerk çalışır.

d )  Ayrıca her Çalışma Grubu`nun gerektiğinde Koordinasyon`u toplantıya çağırma hakkı vardır.

Madde 9

GENEL HÜKÜMLER

a )  Derneğin amaçlarında ve tüzüğünde değişiklikler, Genel Kurul`da toplam üyelerin üçte ikisinin oyu ile yapılabilir. Bu doğrultuda karar verebilmek için dernek üye sayısının salt çoğunluğunun Genel Kurul`da hazır bulunması zorunludur. Ayrıca bu yönde değişiklik yapılması önerisi Genel Kurul çağrısında mutlaka yer almalıdır. Derneğin faaliyetleri kamu yararına olmalıdır.

b)  Derneğin gelirleri üyelerin ödentilerinden, çeşitli kişi ve kuruluşlarin bağışlarından ve ticari amaç gütmeyen dernek çalışmalarından sağlanır.

c)  Derneğin gelirleri, derneğin banka hesabında ve kasasında tutulur. Banka hesabında para Koordinasyon`un kendi icinde görevlendirdiği iki kişinin imzasıyla çekilebilir.

d)  Dernek üyelerinin dörtte üçünün kararı ile kapatilabilir. Ancak   karar,  bu madde Genel Kurul çağrısında belirtilmişse alınabilir. Kapatma durumunda derneğin mal varlığı Genel Kurul`a katılan üyelerin dörtte üçünün alacakları karara göre, kamu yararına çalışan bir kuruluşa, yalnızca ve doğrudan kamu yararı için kullanılmak üzere verilebilir.

e )  Koordinasyon, Plenum ve Çalışma Grupları`nın kararları gününde karar defterine işlenir. Yapılan toplantılar, çalışmalar ve etkinlikler yer, tarih, saat ve konusu belirtilerek çalışma defterine yazılır.

f)  Bütün toplantılarda, söz isteminin ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, bir kadin bir erkek sıralamasıyla söz hakkı verilir.

Allmende Tüzüğü`nü PDF dosyası olarak indirmek için...