Hakkımızda


BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM!

ALLMENDE KENDİNİ TANITIYOR

Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar

Allmende 12 Aralık 2004 tarihinde Türkiye kökenli bir grup göçmen, mülteci ve Almanyalı tarafından kuruldu. Allmende aslında Berlin`nin hem en eski, hem de en yeni derneklerinden biridir. Çünkü derneğimizin bünyesinde Berlin`nin en eski derneklerinden ADA ve Türkiyeliler Merkezi`nin eski üyeleri bulunduğu gibi, farkli nesillerden ve anlayışlardan yeni üyelerimiz de var.

Başka bir Almanya, Avrupa ve Dünya mümkün!

Allmende, Almanya`da "Ajanda 2010" diye adlandırılan "reform paketleriyle" sosyal hak ve özgürlüklere açık bir neoliberal saldırının olduğu, bunun bir sonucu olarak da başta çalışanlar, gençler, kadınlar olmak üzere toplumun geniş bir kesiminin sosyal haklarının kısıtlandığı, göçmenlere yönelik ırkçı, ayrımcı yaklaşımların sürdüğü, toplumsal ve kültürel sorunların giderek arttığı bir dönemde kuruldu.

Her ne kadar toplumun geniş bir kesimi bu saldırılara karşı öfkelense de, toplumsal mücadele Almanya`da diğer Avrupalı bir çok ülkeye göre daha geri bir düzeydedir. Ne yazık ki, bu saldırı ve politikalardan en fazla etkilenen göçmenler ve mülteciler var olan mücadelenin de gerisinde bir konumdalar. Ancak önümüzdeki süreçte Almanya`da da kapitalist küreselleşmeci politikalara karşı toplumsal ve siyasal mücadelenin ivme kazanacağı söylenebilir.

Öfkeyi umuda dönüştürmek için

Bizler bir yandan Almanya`daki toplumsal ve siyasal mücadelenin bir bileşeni olmaya çalışırken, diğer yandan da Berlin`de Türkiye kökenli göçmenleri yaşananalara karşı duyarlı kılmak ve mücadeleye katmak için çabalayacağız. Allmende olarak; Türkiye kökenli göçmenler açısından da var olan politik tıkanıklığı aşmayı, var olan öfkeyi umuda dönüştürmeyi, başta göçmenlik sorunları, ırkçılık, Almanya ve dünyada yaşanan toplumsal, kültürel ve politik sorunlar olmak üzere, bizleri ilgilendiren her konuda birlikte düşünceler, alternatif politiklar üretmeyi ve bu eksende de mücadele eden bir toplumsal hareket olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca Berlin`de farklılıklara rağmen, birlikte yaşama ve iş yapma anlayışını benimseyen en geniş demokrat, ilerici kişilerle buluşmak ve birlikte hareket etmek de amacındayız.

Başka türlü bir şey bizim istediğimiz

İnsanlarıımızın zamanlarını en iyi bir biçimde değerlendirecekleri bir buluşma yeri ve Berlin`de sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal çalışmaların yapılacağı bir kültürevi olmak için de adımlar atacağız.

Allmende eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, dayanışmacı ve çoğulcu bir anlayışa sahiptir.

Üyelerimizin her düzeyde söz, karar ve inisiyatif sahibi olmalarına ve onların arasında tam bir dayanışma, dostluk ve yardımlaşma ilişkisinin oluşmasına özel bir önem veriyoruz.

Allmende`nin iç işleyişinde ve yaşamında demokrasi ve açıklık esastır. Hiyerarşik ilişkilere karşı doğrudan demokratik ilişkilerin her alanda hayat bulmasını savunuyoruz. Farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Farklı düşüncelerin giderek harmanlanacağı ve uyum içerisinde çalışacakları bir zemin olmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımız ve tartışmalarımız üyelerimizin katılımına ve denetimine açıktır.Üyelerimizin derneğin çalışmaları ile ilgili olarak her türlü bilgiye engelsiz biçimde ulaşma ve zamanında bilgilendirilme hakları vardır.

Allmende`nin tüzüğü ve iç işleyişi de bu ilkeler ve anlayış temelinde oluşturulmuştur.

Daha henüz yolun başındayız

Şimdiye kadar bazı sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmiş olsak da, asıl olarak bize uygun bir yer bulmak için yoğunlaştık.Hedeflediğimiz çalışmaları yapmaya elverişli bir yer bularak, 2005`in Ocak ayından itibaren yeni yerimize taşındık. Henüz daha amaç ve hedeflerimizin uzağında olduğumuzun da bilincindeyiz.

Bu davet bizim

Şimdi yeni yerimizi Berlin`de Türkiye kökenli göçmenler, Almanyalılar ve mülteciler için bir buluşma mekanı ve sosyal, siyasal, kültürel bir odak haline getirmek için çabalamanın zamanıdır.

Bir kez daha benzer kaygıları taşıyan tüm demokrat, ilerici insanları bu çabamıza katılmaya, bu olanağı birlikte değerlendirmeye, geliştirmeye, birlikte alternatif politikalar üretmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

Bİ Z;

Şavaşlara, silahlanmaya, militarizme karşıyız.

Baskıya, sömürüye, otoriterliğe karşıyız.

Neoliberal politikalara, sosyal hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, her türlü yozlaşmaya karşıyız.

Ataerkil toplumsal yapıya, cins ayrımına karşıyız.

Irkçılığa, her türlü ayrımcılık ve dışlanmaya, inkara karşıyız.

Yalanlara, talanlara, adaletsizliğe karşıyız.

Çevre yıkımına... karşıyız.

Bİ Z;

Umuttan, barıştan, adaletten, insanca yaşamdan yanayız.

Her alanda kadın ve insan haklarından yanayız.

Eşitlikten, dayanışmadan, özgürlükten yanayız.

Çevrenin korunmasından yanayız.

Yaşlılara, gençlere, çocuklara, özürlülere güven ve saygıdan yanayız

Akıldan, eğitimden, doğrudan, kültürden, toleransdan, diyalogdan, bilimden yanayız.

Sosyal hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, katılımdan, demokrasiden yanayız.

İnsanlıktan... yanayız 

BİZ FARKLI RENKLERDEN OLUŞAN BİR RENK, FARKLI DÜNYALARDAN OLUŞAN BİR DÜNYAYIZ!